Snoezelen


 • Snoezelen je multifunkční přístup, který se realizuje ve zvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných, zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž je cílem vyvolání smyslových pocitů. Je určen zejména osobám s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, u lidí s demencí a u chronicky nemocných pacientů. (Více informací na (snoezelen.sk/cz/detsky-denni-rehabilitacni-stacionar-gagarinova-639-hradec-kralove/, snoezelen.sk,snoezelen-mse.cz)

 • V našem zařízení se specifické prostředí, které snoezelen nabízí, využívá k:

  • Instruktáži rodičů o možnosti správného handlingu a polohování dítěte
  • Stimulace k rozvoji psychomotorických dovedností dítěte
  • Basální stimulaci
  • Míčkování
  • Orofaciální stimulaci
  • Brushingu - kartáčkování
  • Baby masážím
  • Rozvoji hrubé, jemné motoriky a koordinace
  • Rozvoji vnímání tělesného schématu
  • Podpoře rozvoje všednodenních činností - svlékání, oblékání,...
  • Podpoře sebedůvěry dítěte, rozvoji spontaneity
  • Možnosti relaxace a uvolnění
  • Rozvoji verbálního projevu
 • Důležitou zásadou je respektování osobního tempa každého dítěte.

  Využívá se v rámci ergoterapie.