Ergoterapie


Ergoterapii poskytujeme v rámci pobytu i ambulantně.

ambulantně - předem objednaní pacienti 495 406 538


Ergoterapeuté:

Bc. Markéta Nývltová - pondělí a úterý 7:00 - 15:00

Bc. Natálie Kotyzová - středa, čtvrtek, pátek 7:00 - 15:00


- je součástí ucelené rehabilitace. Prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). S cílem dosáhnout maximální možné soběstačnosti, nezávislosti, zvýšení kvality života a začlenění se do společnosti. (více na ergoterapie.cz)

Ergoterapie s dětmi využívá jako hlavní terapeutický prostředek hru, která je pro děti vlastní, pomáhá jim v získávání nových dovedností, zkušeností, objevování informací jak o sobě tak o vnějším světě a motivuje je k provádění činností, které využijí dále při aktivitách všedního dne.

V rámci ergoterapie v našem zařízení se soustředíme na rozvoj a podporu:

  • Hrubé, jemné motoriky a grafomotoriky
  • Soběstačnosti (sycení, hygiena, oblékání, ...)
  • Kognitivních funkcí
  • Smyslových funkcí
  • Pomoc s výběrem kompenzačních pomůcek
  • Informace o možnostech úpravy domácího prostředí
  • Instruktáž rodičů o správném polohování a handlingu u dětí již od prvních měsíců jejich života
  • rozvoj komunikace s využitím obrázkového komunikačního systému VOKS
  • aktuálně poskytována pouze dětem na denní pobyt

Během terapie využívám koncept Bazální stimulace, orofaciální stimulaci, míčkování, stimulace s využitím prvků Bobath konceptu, metodu dobrého startu, VOKS, PANat metodu se vzduchovými dlahami, Neurovývojovou terapii, iPad...