Logopedie


Mgr.Denisa Konášová - klinický logoped

  • 495 406 538
  • mobil 702 088 614
  • předem objednaní pacienti


Barbora Králová - logopedický asistent pro pobytové děti


  • péče je poskytována primárně pobytovým dětem, v případě zájmu dětem ambulantně
  • je poskytována dětem od 2 let věku, které mají tyto poruchy řeči: vývojová dysfázie, palatolálie, dysartrie, dyslalie, opožděný vývoj řeči, symptomatické poruchy řeči při mentální retardaci a poruchách autistického spektra nebo poruch sluchu
  • při logopedii je poskytována: diagnostika narušené komunikační schopnosti, individuální terapie, prevence narušené komunikační schopnosti
  • logopedie využívá: úzkou mezioborovou spolupráci v týmu, techniky orofaciální stimulace, myofunkční terapie a bazální stimulace, prvky alternativní komunikace, úzkou spolupráci s rodinou